Ambient Intelligence

با توجه به رویکرد محیط های هوشمند، محیط اطراف ما توسط حس گرها، ابزارهای محاسباتی و ارتباطی مورد تاثیر قرار خواهد گرفت. از مهمترین خواص این محیط ها وجود انبوهی از دستگاه های هوشمند و پیچیدگی آنها می باشد. بسیاری از دستگاه ها، به صورت نامرئی و دور از نظر کاربر در محیط و درون اشیاء روزمره بکار گرفته می شوند. اغلب این دستگاه ها فاقد واسط کاربری مناسبی هستند.

در چنین محیطی کاربر چگونه می تواند تعامل مطلوبی با انبوه دستگاهها و اشیاء روزمره هوشمند داشته باشد؟ چگونه از وجود دستگاه های هوشمند و همچنین قابلیت های محیط خود مطلع شود؟

Leave a Reply